Schriftelijke vragen: Veemarkt wijkt voor Cambuur

Naar aanleiding van de presentatie van het nieuwe Cambuur stadion blijkt dat de veemarkt moet wijken voor het nieuwe Cambuur stadion. De huidige veemarkt zit sinds 1963 op deze historische plek.
De betekenis voor de landbouw en stad zijn groot: een fysieke marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Bovendien is dit nu nog de enige veemarkt in het noorden.

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld hierover.

Lees hier de vragen (PDF) >>>

Lees meer...

Vragen over stopzetten pilot mengvormen winkel en horeca

Vragen over stopzetten pilot mengvormen winkel en horeca

De VVD kreeg recent van ondernemers het signaal dat onverwacht en vroeger dan gepland een einde is gekomen aan de pilot mengvormen winkel en horeca. Ondernemers die aan deze proef meededen (24 in Leeuwarden) hebben te horen gekregen dat er in Leeuwarden weer actief gehandhaafd gaat worden op de desbetreffende bepalingen van de Drank- en Horecawet.De VVD kreeg recent van ondernemers het signaal dat onverwacht en vroeger dan gepland een einde is gekomen aan de pilot mengvormen winkel en horeca. Ondernemers die aan deze proef meededen (24 in Leeuwarden) hebben te horen gekregen dat er in Leeuwarden weer actief gehandhaafd gaat worden op de desbetreffende bepalingen van de Drank- en Horecawet.

De VVD fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W in Leeuwarden.

Lees hier de vragen (PDF) >>>

Lees meer...

Ervaring en nieuw talent op kandidatenlijst VVD Leeuwarden

Tijdens een speciale ledenvergadering heeft Lokaal netwerk VVD Leeuwarden woensdag 14 juni jl. haar kandidatenlijst vastgesteld voor de komende herindelingsverkiezingen. De hoogste nieuwkomer op de lijst is Petra van der Sloot, voormalig vicevoorzitter van VVD Friesland.
De huidige fractievoorzitter Serge Hollander werd eerder al benoemd als lijsttrekker. Het advies van een speciaal aangewezen kandidaatstellingscommissie werd in zijn geheel overgenomen door de leden en het bestuur. De volledige lijst is gepubliceerd via de website van VVD Leeuwarden.

De voltallige top 10 is als volgt:

 1. Serge Hollander
 2. Harry Bevers
 3. Petra van der Sloot
 4. Marcel Visser 
 5. Sietze Bouma
 6. Kevin Messak
 7. Jeroen Pot
 8. Christopher Morgan
 9. Geu Luik
 10. Rinske van der Meulen

Lijsttrekker Serge Hollander is zeer tevreden met de lijst: “De gemeente Leeuwarden wordt straks groter. Ook de nieuwe regio’s zijn bij ons goed vertegenwoordigd en niet alleen de stad. Samen steken wij de handen uit de mouwen om onze gemeente nog mooier te maken voor iedereen. Leeuwarden heeft vernieuwing nodig, zowel qua ideeën als oplossingen. Daarom is het tijd dat de VVD in het nieuwe college komt en zich inzet voor een goed en veilig werk- en leefklimaat.”

Lees meer...

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingsprogramma 2018-2022

De ledenvergadering van het lokaal netwerk VVD Leeuwaren heeft ingestemd met het verkiezingsprogramma. In het programma wordt de nadruk gelegd op een aantrekkelijk leefklimaat binnen de gemeente, waarbij een veilige leefomgeving en meer werkgelegenheid centraal staan.

Lees meer...

Schriftelijke vragen Lokale inkoop

Op 13 juni 2016 heeft de Raad van Leeuwarden unaniem de motie lokale stimulans aangenomen.
De motie riep het College op om minimaal 50% van de totale inkoopwaarde – daarbij de uitgaven op Dienst Welzijn buiten beschouwen te laten – in te kopen bij lokale ondernemers.

Als hulpmiddel om dit percentage te halen is in dezelfde motie, in combinatie met schriftelijke vragen d.d. 1 mei 2016, voorgesteld om gebruik te maken van een Lokale inkoopdatabase of een ander voor de ondernemer laagdrempelig instrument.

De VVD fractie vindt dit belangrijk omdat ondernemers immers niet altijd bekend zijn bij de gemeente of onbekend is hoe zij hun interesse voor opdrachten bij de gemeente kenbaar kunnen maken. Daarnaast is instellen van lokale inkoopdatabase een goede manier om bij onderhandse aanbestedingen (onder de Europese aanbestedingsdrempels) geschikte lokale ondernemers te vinden.

Op 28 juni 2016 heeft het College bij beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD fractie aangegeven dat het College de Lokale Database ook daadwerkelijk gaat instellen (vóór 1 januari 2017) o.a. ter ondersteuning om het genoemde percentage van 50% te halen.

Lees meer...

Schriftelijke vragen Bijzet afvalzakken en los afval in Leeuwarden

Schriftelijke vragen Bijzet afvalzakken en los afval in Leeuwarden

De afgelopen maanden hebben wij geconstateerd dat er op verschillende plaatsen bij zogeheten ondergrondse afvalcontainers veel zwerfafval bestaat. Het gaat hierbij vooral om de bijzet van afvalzakken en losse spullen in zowel de binnenstad als elders in onze gemeente. Ook na diverse klaagzangen bij het Meldpunt Gemeente Leeuwarden (14058) en SYP (meldpunt Omrin) constateren wij weinig tot geen verbetering. Nu de zomer zich laat aandienen zijn wij bevreesd voor nog meer overlast en opeenhoping van afvalbergen dat ook ongedierte aantrekt.

Lees meer...

Serge Hollander lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen

Serge Hollander lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen

De Leeuwarder VVD-leden hebben tijdens de algemene ledenvergadering op 9 mei jl. belangrijke stappen in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen gezet. Het lokale VVD netwerk heeft Serge Hollander benoemd tot lijsttrekker voor de aanstaande verkiezingen in november.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VVD Leeuwarden hebben de leden Serge Hollander benoemd tot lijsttrekker voor de aanstaande herindelingsverkiezingen in november. Ook in de huidige samenstelling van de gemeenteraad is dhr. Hollander de fractievoorzitter van de partij.

Lees meer...

Schriftelijke vragen heiwerkschade woningen omgeving Europaplein

Schriftelijke vragen heiwerkschade woningen omgeving Europaplein

Sietze Bouma heeft namens de VVD fractie vragen aan het college gesteld over de schade aan woningen in de opmgeving van het Europaplein.

Geacht College,

Van eigenaren van woningen rondom het Europaplein kregen wij de signalen dat er schade in/aan hun woningen is ontstaan als gevolg van de heiwerkzaamheden voor de verbouw van het Europaplein afgelopen winter. Uit de omliggende straten zouden de trillingen die het heiwerk met zich meebracht veel scheuren hebben veroorzaakt, o.a. uit de Bilderdijkstraat kwamen meldingen van ten minste 4 eigenaren. Hun ervaring was dat bij begin van de heiwerkzaamheden begin december 2016 direct sprake was van zware trillingen. Zwaarder dan bij de bouw van de Leeuwarder ijshal destijds.
De bewoners hebben naar hun zeggen e.e.a. direct gemeld bij de aannemer en gemeente.
Een uitvoerder heeft aan een bewoner bevestigd dat er inderdaad sprake was van schade aan de betreffende woning. Om bij dit soort gevallen eventuele schade naderhand goed te kunnen vaststellen worden er veelal gebruikt gemaakt van vooropnames, foto's. van de panden in de buurt van de bouwplaats voor start van de werkzaamheden. Die kunnen later van pas komen bij schadegevallen. Je hebt dan een prima o-meting.

Lees meer...

Arno Brok (VVD) voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning van Fryslân

Arno Brok (VVD) voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning van Fryslân

Bestuur en fractie van de VVD Leeuwarden zijn bijzonder blij met de voordracht van Arno Bork als nieuwe comissaris van de koning in Friesland. Arno Brok is, onder andere, fractie-voorzitter en wethouder voor de VVD in Leeuwarden geweest.

Lees meer...

Vragen Realisatie kort parkeerplaatsen Kruisstraat

Onlangs was er een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Nieuwe Oosterstraat.

Ondernemers die deze avond bezochten werden onaangenaam verrast door de mededeling dat de door het college toegezegde invalide parkeerplaats en 4 reguliere parkeerplekken voor kort parkeren in de Kruisstraat geschrapt waren. Aanleiding voor de VVD om hier over vragen te stellen.

 

Lees hier de vragen (PDF)

Lees meer...

Boeren ondergeschikt aan toeristen?

(Te Gast in de Leeuwarder Courant)

Boeren ondergeschikt aan toeristen ?

Daar lijkt het wel op als we de plannen van D'66 mogen geloven. In hun motie wordt het college van B&W van Leeuwarden opgedragen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan ( omgevingsplan ) buitengebied meer prioriteit aan toerisme te geven dan aan bestaande agrarische bedrijven. De VVD fractie stemde tegen deze motie.
Een merkwaardige motie van D66, die zou zijn ingegeven door de stelling dat toerisme momenteel meer werkgelegenheid op levert dan onze veehouders en landbouw. In voormalig fusie gemeente Boarnsterhim is het nog niet zo lang geleden het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Een gemeente met veel agrarische bedrijven en aanverwante bedrijvigheid. Agrarische bedrijven kregen daar ruimte om te ondernemen en menige boer heeft geïnvesteerd in de groei en modernisering van zijn bedrijf.

Lees meer...

Twee Leeuwarder VVD'ers op kandidatenlijst Tweede Kamer 2017

Twee Leeuwarder VVD'ers op kandidatenlijst Tweede Kamer 2017

Aukje de Vries op plek 18 op VVD-kieslijst

Aukje de Vries staat op plek 18 van de kieslijst die het VVD-hoofdbestuur gepresenteerd heeft. “Ik ben blij met deze mooie plek en ik heb zin om nog een periode aan de slag te gaan,” aldus Aukje de Vries. Over de gepresenteerde lijst vindt nog een ledenraadpleging plaats, daarna wordt hij definitief vastgesteld.

De afgelopen jaren had Aukje een mooie en uitdagende portefeuille op het gebied van financiële markten, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven en belastingen. Daarnaast heeft zij zich als Friezin ingezet voor Fryslân en Waddengebied.

Lees meer...

Begroting 2017: Na ons de zondvloed

Begroting 2017: Na ons de zondvloed

VVD tekent niet bij het kruisje

De gemeenteraad van Leeuwarden stond afgelopen maandag in het teken van politieke beschouwingen naar aanleiding van de begroting 2017. Het is de laatste begroting van dit college. De VVD is helder in haar oordeel over deze begroting: een dikke onvoldoende. Het college neemt geen fundamentele maatregelen om de veel te hoge uitgaven in het sociaal domein terug te dringen. in 2014, bij de start van dit college constateerde de VVD al dat "Deze druk op de begroting niet te handhaven valt en een fundamentele discussie over de uitgaven in het sociaal domein noodzakelijk is." Uiteindelijk is er niets gedaan, en wat resteert is een tekort van 12 miljoen Euro op het sociaal domein en 5,5 miljoen Euro op de uitkeringen. De aanvullende maatregelen van het college zijn onvoldoende, zodat een fors deel wordt gedekt uit de reserve.

Het betekent dat de VVD fractie tegen de begroting zal stemmen. Dat is een uitzonderlijke stap, maar de begroting die voorligt is financieel onvoldoende en doet niets aan de te grote en onbeheersbare risico's in het sociaal domein.

Lees meer...

Wat betekent de Miljoenennota voor Fryslân en Leeuwarden?

Wat betekent de Miljoenennota voor Fryslân en Leeuwarden?

De hoedjes liggen weer in de kast en de glazen koets staat in de stal. Ruim twee weken na dato blikken we terug op de Miljoenennota en stellen we de vraag: wat betekent dit voor Fryslân en Leeuwarden?
VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het gaat gelukkig beter in Nederland. 17 miljoen Nederlanders hebben daaraan allemaal hun steentje bijgedragen. Gelukkig merken ook steeds meer mensen dat het beter gaat: minder huizen onder water, 120.000 mensen die het afgelopen jaar weer een baan vonden, ondernemers die weer investeren en consumenten die weer geld uit durven geven. Het is nu zaak dat iedereen het herstel gaat voelen. Dat iedereen merkt dat het beter gaat.”

Lees meer...

Reces

Het reces is voorbij. De fractie mag weer doen wat ze het leukste vindt. Over onze stad waken en deze nog mooier maken! Overigens is het een misverstand dat de politiek niets doet tijdens het reces. Zo waren we onder andere druk met krakers, Psy-Fi, CityRock en Into the Grave, werd er nagedacht over het nieuwe verkiezingsprogramma, nieuwe plannen uitgedacht en nog veel meer.

Tijdens het reces werd ook het Indiëmonument vernield. Dit nieuws schokte ons hevig. In mijn reactie op dit nieuws noemde ik de daders hufter en/ of hufterettes. Door deze vernielzuchtige daad worden de wonden van de nabestaanden weer opengereten. Een schade die onherstelbaar is en waarvan de emotionele schade onbetaalbaar is. Een schade die wat mij betreft tot de laatste cent moet worden terugbetaald door de daders maar als het aan mij ligt gaan ze daarnaast samen met de nabestaanden langs de Leeuwarder scholen om te vertellen over de oorlog in Nederlands-Indië en uit te leggen waarom het zij het monument hebben vernield.

Lees meer...